עריכת דוחות כספיים לחברות ציבוריות

רקע:
במהלך שנת 2008, החליטה  הרשות לניירות ערך, להחמיר את ההנחיות בדבר עריכת דוחות  כספיים, והנחיית הרשות שניתנה היא כי החל משנת 2009 , לא יהיה מעורב רואה החשבון המבקר בעריכת הדוחות הכספיים של החברה. המשמעות היא שעל החברות להכין את דוחותיהן הכספיים בעצמן ללא סיוע מרואה החשבון המבקר.

הפתרון …

מחלקת עריכת הדוחות הכספיים במשרדנו, מעניקה שירותי עריכה מקצועיים לדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים לחברות ציבוריות ותאגידים מדווחים, לרבות לחברות הבנות ו/או הכלולות. שירותי עריכת הדוחות הכספיים נערכים בהתאם לדרישות הדיווח החלות על חברות ציבוריות.

כחלק מתהליך עריכת הדוחות הכספיים, יינתן ייעוץ וליווי ליישום של התקנים החשבונאיים והוראות דין שונות, לרבות לאופן הגילוי וההצגה בדוחות הכספיים. שירותי עריכת הדוחות הכספיים ניתנים ומבוצעים תוך שיתוף פעולה מלא עם רואה החשבון, צוות הביקורת והמחלקות המקצועיות במשרד רואה החשבון המבקר.

Depositphotos_12518066_uzi_david

I – SOX
ההנהלה של חברה ציבורית חייבת להיות ערה לסיכונים הכרוכים בהתפתחות העסקית שלה ומחויבת לעמוד בכללי רגולציה הולכים ומחמירים (ISOX), ניהול תקין ושקיפות מקסימלית.

ממשל תאגידי איתן מקדם ניהול סיכונים אפקטיבי וניהול סיכונים נבון מקדם אותך לעמידה בכללי המחוקק.

פונקציית הממשל התאגידי בארגון מאפשרת לדירקטוריון של הארגון שלך לבצע את תפקידו בצורה המיטבית תוך עמידה בחובות האחריות והאמונים שמושתות עליו.

משרדנו מציע את שירותיו בתחום הייעוץ וההטמעה של הוראות ה SOX -למשרדי רואי חשבון ו/או חברות ייעוץ אשר עוזרות ומכינות חברות ישראליות כדי לעמוד בדרישות סעיפי החוק.

למשרדנו ניסיון מוכח של יישום הוראות החוק במגוון רחב של חברות ציבוריות בארץ הן בשלב התיעוד והן בשלב הטסטים.

בין לקוחותינו נמנות חברות ציבוריות ממגוון ענפים ואף שלדים בורסאיים.